id=3

waterhub

Waterhub

SPECIALE WATER HALTE
De Waterhub is een waterhalte die op verschillende plekken in de stad inzetbaar is. Het is een ‘waterpoort’ naar de stad dat het water verbind met de rest van de stad. Een strategisch geplaatste water halte zorgt voor een snellere connectie met het openbaar vervoer op land. De bezoekers van de stad zullen een unieke beleving krijgen van de deltastad: Rotterdam. De waterhub heeft verschillende eigenschappen:

Flexibel en verplaatsbaar
De halte kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Het ontwerp is op iedere locatie anders. Naar de toekomst toe is het verplaatsbaar naar andere locaties. De hub is flexibel in design en verplaatsbaar wanneer dat gewenst is.

Duurzaam en innovatief
De hub is zelfvoorzienend en uitgerust met innovatieve installaties. Denk aan het gebruik van zonne energie en de warmte of koelte van het havenwater. Naast duurzaamheid op technisch niveau zal er gebruik gemaakt worden van duurzame materialen. De Waterhub is klimaat adaptief, omdat het niet vast zit aan een specifieke locatie.

Programmatisch divers
De studie onderzocht de mogelijkheden van het combineren van een waterhalte met andere functies. Denk aan horeca, recreatie en informatie. Op deze manier is een aanlegplek exploitabel in plaats van een verloren investering van de stad.

Initiatief van Public Domain Architecten, studie voor Programmabureau Duurzaam gemeente Rotterdam, juni 2012

02 Erasmus

03 Erasmus

04 Erasmus

SPECIAL WATER STOP
The Waterhub is a water stop that is applicable in various places within the city. It’s a ‘water gate’ to the city to connect the water with the rest of the city. A strategically placed Waterhub makes public transport on water have a faster connection with public transport on land.
The visitors of the city will have a unique experience of the delta city that is: Rotterdam. The Waterhub has several characteristics:

Flexible and replaceable
The water stop can be used for several purposes. The design will be made for each location specifically. In the future it is moveable when needed in other places. The hub is flexible in design and replaceable when needed.

Sustainable and innovative
The hub is self sufficient and equipped innovative installations. Think about the use of solar energy and the warmth and cold of the harbor water. Besides being sustainable on a technical level it will also be build with sustainable materials. The Waterhub is also climate adaptive, because it’s not location bound.

Programmatic diverse
The study was a research into the possibilities to combine a water stop with other functions. Think about catering, recreation or information. This way a landing place can be exploitable instead of a lost investment of the city.

Initiative of Public Domain Architecten, study for Programmabureau Duurzaam gemeente Rotterdam, juni 2012

02 Erasmus

03 Erasmus

04 Erasmus

drijvend paviljoen floating pavilion

Drijvend paviljoen

Public Domain Architecten

Public Domain Architecten is vanwege het project Werkeiland een belangrijke actor geworden op het gebied van drijvend bouwen en heeft specifieke kennis over dit onderwerp opgebouwd. PDA heeft verschillende studies gedaan naar waterbouwen en heeft eind 2009 en begin 2010 zorggedragen voor het ontwerp van het eerste grote drijvende bouwwerk in Rotterdam: het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven.

Drijvend Paviljoen

Het Drijvend Paviljoen is een belangrijk Rotterdams proefproject voor de ontwikkeling van drijvende bouwtechnieken. Dankzij dit type innovaties is de stad in staat om op klimaatbestendige wijze nieuwe invulling te geven aan kwetsbare buitendijkse gebieden. Het Drijvend Paviljoen is dan ook een voorbeeld voor toekomstige floating communities.

Public Domain Architecten is bij het project betrokken geraakt vanwege haar ervaring op het gebied van waterbouwen. In enkele maanden tijd heeft Public Domain Architecten het concept uitgewerkt tot ontwerp en bestek. Een jaar na de eerste schetsen werd het paviljoen versleept naar haar locatie. Het ontwerp integreert de nieuwste duurzame en innovatieve bouwtechnieken van dit moment. Kenmerkend zijn de vormgeving en de inrichting van het paviljoengebouw, het buitenplein, het materiaalgebruik en de klimaatinstallaties. Tevens zijn zo weinig mogelijk aansluitingen en voorzieningen vanaf de kade gerealiseerd. Het paviljoen is dus in belangrijke mate autarkisch. Daardoor kan het betrekkelijk eenvoudig over water worden verplaatst, wat betekent dat het gebouw losgekoppeld is van de grondwaarde.

In het Drijvend Paviljoen wordt de energie voor het binnenklimaat zo efficiënt mogelijk gebruikt. Zo maakt het gebouw gebruik van verschillende microklimaten. Ruimten zoals auditorium, vergaderzaal en kantoor voldoen aan hogere koel- en verwarmingsnormen dan bijvoorbeeld de grote expositieruimte. De hoge-normruimten zijn optimaal geïsoleerd en uitgerust met een innovatief klimaatsysteem dat vraaggestuurd een aangenaam binnenklimaat verzorgt. Energie wordt dus slechts gebruikt waar en op welk moment het nodig is. De expositieruimte wordt passief verwarmd en gekoeld door zoninstraling en spuiventilatie.

Het Drijvend Paviljoen is de komende vijf jaar in de Rijnhaven te bezoeken als kennis- en expositiecentrum voor de presentatie van actuele informatie over het klimaatprogramma van Rotterdam.

info: www.drijvendpaviljoen.nl

01

03

04

05NL

06

07

08

09

waterfront pernis

Waterfront Pernis

Een verzameling recepten (deelplannen) voor de ontwikkeling van waterfront Pernis. Deze recepten zijn bedoeld om te inspireren en de mogelijkheden te laten zien van het waterfront van Pernis.

Pernis is een dorp in de haven, aan de rivier de Nieuwe Maas. Het is rustig, ruimtelijk, groen en heeft een rijke historie, die terug gaat tot de 3e eeuw. Het Rotterdamse dorp is goed te bereiken met de auto en openbaar vervoer. Kortom, Pernis heeft alles in zich om nieuwe inwoners en ondernemers te trekken en heeft daarnaast ook veel te bieden aan dagrecreanten. Toch is het inwonersaantal van Pernis teruggelopen en buitenstaanders associeren Pernis vooral met de omliggende industrie. Daarom startten deelgemeente Pernis, gemeente Rotterdam en
wooncorporatie Woonbron vorig jaar mei met de imagocampagne “Pernis, dorp in de haven” om de unieke eigenschappen van het dorp bekend te maken bij het grote publiek om uiteindelijk de mensen aan te trekken, die bij deze eigenschappen passen.

Een nieuwe richting met betrekking tot het op de kaart zetten van Pernis is een herontwikkeling van het waterfront. De potentie van dit gebied is hoog. De ruimte, het groen, het water en de oever zijn een verborgen schat van de stad Rotterdam. Hier liggen de kansen om het imago van Pernis een boost te geven. Samen met Schiedam en Heijplaat vormt Pernis een driehoek dat naar de toekomst toe de potentie heeft om een levendige verbinding met elkaar te vormen.

Ontwikkeling vraagt om een creatieve en pragmatische aanpak. Daarom zal een coalitie het proces managen om zo investerders en overheid samen te brengen. De kosten gaan voor de baat maar een geruststellende gedachte is dat het water, het fantastische uitzicht en de langsvarende boten die er al zijn, gratis zijn!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschetsA collection of recipes (sub-plans) for re-development of waterfront Pernis. These recipes are intended to inspire and show the potential of the waterfront.

Pernis is a village in the harbor of the river de Nieuwe Maas. It is calm, special, green and has a rich history that goes back to the 13th century. This village has a good connection by car or public transport. Pernis has a lot of potential for new inhabitants, businesses and recreationists. Though the number of inhabitants is declining and outsiders associate Pernis with the surrounding industries. That’s why the district of Pernis, the municipality of Rotterdam and housing corporation Woonbron decided to initiate an image campaign to show the unique qualities of Pernis to the bigger public.

A new drive for this campaign is re-development of the waterfront. The potential of this environment is very high. The space, the nature, the water and the shore are hidden treasures of the city of Rotterdam. Here are opportunities to give the image of Pernis a boost. Pernis forms a triangle with Schiedam and Heijplaat that has the potential to become a lively connection.

Development asks for a creative and pragmatic approach. That’s why a coalition will manage the processes to bring together government and private investors. All collective initiations will benefit from the water, amazing view and passing ships. Those are free!

waterfront pernis

impressie-Golfcluster

impressie-dijkweg

impressie-Theater

impressie-belvedere

impressie-fitness

organisatieschets

floating greenlab

Floating Greenlab

In 2011 ontwikkelde Public Domain Architecten, samen met de Tuinpraktijk, Wellant College, Hogeschool Rotterdam en LTO Glaskracht het concept voor de Floating Greenlab. Het RDM Campus wil het “aquadock” realiseren. Dit is een experimentele omgeving voor drijvend bouwen waar Floating Greenlab een belangrijke rol zal spelen.

Het eerste concept werd gepresenteerd op de Horti Fair in november 2011 in samenwerking met Priva. Alle partijen wilden samenwerking in de ontwikkeling van zowel de fysieke als de programmatische kanten. De ambitie om school locaties zichtbaarder te maken is te bereiken met de Floating Greenlab als hub/satelliet voor praktijkonderwijs.

floating greenlab

In 2011 Public Domain Architecten, together with de Tuinpraktijk, Wellant College, Hogeschool Rotterdam and LTO Glaskracht developed the concept of a floating greenlab. The RDM Campus wants to realize the “Aquadock” a floating experimental environment where Floating Greenlab will play an important role.

The first concept was presented on the Horti Fair of November 2011 in collaboration with Priva. All parties are willing to participate on the development of both the physical and programmatic sides. The ambition of making school locations more visible can be achieved by the Floating Greenlab as first hub/satellite for practical education.

floating greenlab

Maritiem werken in de Waalhaven

Het waterbekken pier 3-4 is een bijzondere plek in het Waal-Eemhaven gebied van de Stadshavens van Rotterdam. Het is een strategische locatie midden in een nog altijd zeer bedrijvige Waalhaven. Het is een haven die een open uitstraling heeft met zeer inspirerende zichten op de dynamische havenactiviteiten.

In het kader van de herstructurering van de Waalhaven-Oost heeft het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) een ontwikkelplan voor dit havenbekken opgesteld.
Public Domain Architecten (PDA) is gevraagd vanuit haar kennis van het ontwikkelen en realiseren van drijvend bouwen een aandeel te leveren voor dit ontwikkelplan.

waalhaven PANORAMA

waalhaven INNOVATION

waalhaven INDUSTRY

Dierenartspost

Text coming soon.

Aqua Dock

Aqua Dock is een innovatieve en experimentele productie omgeving op het gebied van drijvend bouwen. Het belangrijkste doel is het ontwikkelen van kennis over drijvend bouwen. Nieuwe technieken, producten en prototypes zullen ontwikkeld en getest worden. Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs is essentieel voor maximale kennis uitwisseling. Aqua Dock zal deel uit maken van bestaande bedrijven en educatie in het RDM innovation dock en zal zich richten op de 3 peilers: Research, Design and Manufacturing. Aqua Dock is ook een showcase voor dreivend bouwen waar bedrijven en educatie hun producten en technieken kunnen laten zien.

totaal

vanaf-dak

aqua-dock-02Aqua Dock is an innovative and experimental production environment in the field of floating construction. The main target is to develop knowledge on floating construction. New techniques, products and prototypes will be tested and developed. Collaboration between businesses and education are essential for maximum knowledge exchange. Aqua Dock will be part of the existing companies and education in the RDM innovation dock and will comply to the 3 pillars: Research, Design and Manufacturing. Aqua Dock is also a showcase for floating construction where businesses and education can display their products and techniques.

totaal

vanaf-dak

aqua-dock-02

bedrijvenpark

Bedrijvenpark

Public Domain Architecten heeft onderzoek gedaan voor een Rotterdams bedrijvenpark in Schiebroek. Het onderzoek richtte zich op de sterke en zwakke punten en hoe dit kan ontwikkelen richting de toekomst. De studie richtte zich vooral op de mogelijkheden om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. Visuele interventies aan gebouwen zorgen voor een moderne en frisse look.

bedrijvenpark

bedrijvenpark

veldkersplein

stadsarchief

Stadsarchief Rotterdam

Het stadsarchief van Rotterdam heeft een nieuwe entree ruimte nodig. Deze grote ruimte zal opgedeeld worden door verschillende programmatische componenten. De kamers die ontstaan zullen van elkaar gescheiden zijn door lamellen wanden die refereren naar de coulissen van een theater.

stadsarchief

balie

zitplekken

presentatiezaal

Lichtobject Weidepoort glazen luchtbrug

Public Domain Architecten heeft in opdracht van Patrimonium Barendrecht een lichtobject verzorgd voor een nieuw wooncomplex aan de Repelwei in Barendrecht. De glazen luchtbrug is voorzien van een vrolijk beeld dat doet denken aan de voormalige functie van het terrein als weiland. ’s Avonds wordt het beeld van binnenuit verlicht. Op de betonnen schijven aan weerszijden van de brug is gekleurde ledverlichting aangebracht.

lichtobject-3

weidepoort-2

weidepoort-4

Building for Bouwkunde

[:gb]In May 2008 the Bouwkunde-building of the Technical University in Delft was struck by a fire. Public Domain Architecten participated in the ideas contest “Building for Bouwkunde” that followed after. Our submission was a big spiral of functions that the building needs. The space in the middle would function as a buffer zone between the inside and outside and creates a relationship with the history of the burned down building that used to have a big indoor square.

[:nl]In mei 2008 werd het Bouwkunde gebouw van de Technische Universiteit in Delft getroffen door een brand. Public Domain Architecten heeft meegedaan aan de ideeën prijsvraag “Building for Bouwkunde” die hierop volgde. Onze inzending was een grote spiraal van functies die het gebouw nodig heeft. De ruimte in het midden zal dan functioneren als buffer zone tussen binnen en buiten en creëert een relatie met de historie van het afgebrande gebouw dat vroeger een groot binnenplein had.

Work Island

[:gb]The work island is self supporting and because of that easily moveable. Energy- and heat supply, water storage and sewerage reception are in integral part of the island. A demountable building system guarantees a flexible space range with units that are easily connectable or separable. The sophistically arranged island with bold ateliers brings together a mix of artists, craftsmen and designers who seek out each other to inspire one another.

[:nl]Het werkeiland is zelfvoorzienend en daarom makkelijk verplaatsbaar. Energie en warmte voorziening, water opslag en afvalwater opslag zijn een integraal onderdeel van het eiland. Een demonteerbaar bouwsysteem garandeert een flexibel ruimtebereik met units die eenvoudig te koppelen en te ontkoppelen zijn. Het zorgvuldig gearrangeerde eiland met stoere ateliers brengt een mix samen van kunstenaars, ambachtslieden en ontwerpers die elkaar opzoeken om geïnspireerd te raken.

Juliana church

[:gb]The last abandoned church of Heijplaat Rotterdam will be transformed into a sustainability platform where construction businesses can display their sustainable approach. The church building will have a new floor, new windows and new sanitary facilities. The building will use heat-exchangers, low-temperature heating and LED lighting in order to minimize the impact on the environment.

[:nl]De laatste verlaten kerk van Heijplaat Rotterdam zal worden getransformeerd tot een duurzaamheidsplatform waar bouwbedrijven hun duurzame aanpak ten toon kunnen stellen. Het kerkgebouw zal een nieuwe vloer krijgen, nieuwe ramen en sanitaire voorzieningen. Het gebouw zal gebruik maken van warmtewisselaars, lage temperatuurverwarming en LED verlichting om zo de impact op de omgeving te minimaliseren.

Loft Jobshaven

[:gb]The transformation of two existing apartments into one spacious apartment in the warehouse at the Jobshaven has been completed towards satisfaction of the clients. The result is an atmospheric home full of surprising details. The royal sightlines and the luxurious finishing turn this apartment into a “villa within a warehouse”.

[:nl]De transformatie van twee bestaande appartementen tot 1 ruimtelijk appartement in het pakhuis aan de Jobshaven is afgerond tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Het resultaat is een sfeervolle woning vol verrassende details. Royale zichtlijnen en luxe afwerking maken dit appartement tot een “villa in een pakhuis”.

Waterproef: STEIL & DIEP

[:gb]You will find the most varied types of power sports, fitness and wellness spheres. From kickboxing to hammam, from hot to cold, from spinning to salt water baths, from noise to rest.
The ideal audience for STIJL & DIEP lives on this special place on the outskirts of the city. Designed for people who would like to release some physical energy and unwind mentally. Going for full effort and then come to complete relaxation, extremes bundled into one concept.

The water tower is a unique building of Leiden and a defining image in this place in the city. It stands at the intersection of a number of waterways and lies on the edge of the old town. It is the ‘gateway’ to a crowded field of Leiden. This makes it a prominent place in the city, which requires a public function and an unorthodox approach.

STIJL & DIEP will be used by people who aim to visit this place. The surrounding area is fairly accessible and a meeting place, it is accessible for boaters, cyclists, passers-by and residents who would like to sit along the quay or on a terrace.

[:nl]Je vindt er de meest uiteenlopende soorten van krachtsport, fitness en welness sferen. Van kickboksen tot hamam, van warm naar koel, van spinning tot zoutwaterbad, van herrie tot rust.
Op deze bijzondere plek aan de rand van de binnenstad woont de ideale doelgroep voor STEIL & DIEP. Bedoeld voor mensen die na hun werk hun fysieke energie kwijt willen en daarna geestelijk tot rust willen komen. Gaan voor volledige inspanning en dan komen tot volledige ontspanning, uitersten gebundeld in een concept.

De watertoren is een uniek gebouw voor Leiden en een bepalend beeld op deze plek in de stad. Hij staat op de kruising van een aantal waterwegen en ligt op de rand van het oude centrum. Het is de ‘toegangspoort’ tot een drukbezocht gebied van Leiden. Daarmee is het een markante plek in de stad, die vraagt om een publieke functie en een onorthodoxe aanpak.

STEIL & DIEP zal gebruikt worden door mensen die gericht naar deze plek komen. Het omliggende terrein is vrij toegankelijk en een ontmoetingsplek, het is bereikbaar voor watersporters, fietsers, toevallige passanten en buurtbewoners die lekker aan de kade of op een terrasje willen zitten.

Derde prijs: winnaars van de prijsvraag

Coolhaven island

[:gb]Commissioned by Bureau Doorbraak, Public Domain Architecten performed a study for potential development on and near the water of the Rotterdam Coolhaven island. Urban Water Dwellings have been designed for spacious living at the Coolhaven embankment. In the Achterhaven there will be a unique water route for recreation.

[:nl]In opdracht van Bureau Doorbraak heeft Public Domain Architecten een studie gedaan naar mogelijke ontwikkeling op en om het water van het Rotterdamse Coolhaven eiland. Urban Water Dwellings zijn ontworpn voor ruimtelijk wonen langs de Coolhaven kade. In de Achterhaven zal er een unieke route komen ten behoeve van recreatie.

Mayoral residence

[:gb]Submission contest: Mayor looking for a house 2007

After waking up the Mayor can enjoy the royal view on the city and the new Rijnhaven park in front of his home. The official residence is part of eight luxurious, floating homes. These are the neighbors of the Mayor. The residence is connected to the shore by rough nautical bridges. The floating homes underline the image of Rotterdam as water city. The Mayor can take the lazy stairs up to his private terrace. The home will be equipped with wind turbines for electricity. It will also have a heat pump that uses the harbor water for heating and cooling of the home. The water garden has a helophyte filter that purifies the waste water of the home. This can be used as gray water to flush the toilets.

[:nl]Inzending prijsvraag: Burgemeester zoekt naar een woning 2007

Na het wakker worden kan de burgemeester genieten van een royaal uitzicht over de stad en het nieuwe Rijnhavenpark voor zijn huis. De ambtswoning maakt deel uit van acht luxueuze, drijvende woningen. Dit zijn de buren van de burgemeester. De woning is verbonden met de kade middels stoere nautische bruggen. De drijvende woningen onderstrepen het imago van Rotterdam als waterstad. De burgemeester kan de luie trap nemen naar het private terras. De woning zal uitgerust worden met wind turbines voor electriciteit. Er zal ook een warmtepomp aanwezig zijn die het havenwater gebruikt voor verwarming en koeling van de woning. De watertuin heeft een helophyten filter dat het afvalwater van de woning zuivert. Dit water kan dan weer gebruikt worden als grijs water om bijvoorbeeld de toiletten door te spoelen.

Krattenbrug

Nieuwe Krattenbrug
=
combinatie tussen brug en vastgoed

Mooi Nederland

[:gb]For the Museum of Communication in The Hague, Public Domain Architecten designed an exhibition for a new serie of Dutch stamps.
[:nl]Voor het communicatiemuseum in den Haag heeft Public Domain Archtiecten een exhibitie ontworpen voor een nieuwe serie van Nederlandse postzegels.

Rondoplein

Ping Pong

[:gb]From banking to ping ponging. The Rotterdam design agency Ping Pong Design was established in a monumental banking building at the Havenstraat in 2006. Public Domain Architecten realized comfortable work environments by combining functionality with playfulness. The cubical spaces of the bank were replaced by big open spaces where the designers have their freedom of play. As a compliment to the graphic design discipline instead of a pin-up board a wall with foam rubber dots was chosen.

[:nl]Van bankieren tot pingpongen. Het Rotterdamse ontwerp bureau Ping Pong Design vestigde zich in een monumentaal bankiersgebouw in de Havenstraat in 2006. Public Domain Architecten realiseerde comfortabele werkomgevingen door functionaliteit en speelsheid met elkaar te combineren. De vierkante ruimtes van de bank zijn vervangen door grote open ruimtes waar de ontwerpers vrijheid van spel hebben. Als knipoog naar de discipline van het grafisch ontwerpen is er in plaats van een prikbord gekozen voor een wand met schuimrubberen stippen.

Heart of Pernis

[:gb]Arie den Arendplein
Text here.

Shed plan
A royal transparent shed above the stores in the village heart of Pernis protects the public space against the sun and rain. The shopping street got a fresh new look that compliments the public space. Shopping in Pernis has been upgraded. The shopping street is also great during the night thanks to new lighting.

Scheepjes
Text here.

[:nl]Arie den Arendplein
Tekt hier.

Luifelplan
Een royale transparante luifel boven de winkels in het hart van Pernis beschermt de openbare regen tegen zon en regen. De winkelstraat krijgt zo een frisse nieuwe look die de openbare ruimte complimenteert. Winkelen in Pernis is opgewaardeerd. De winkelstraat is ook prachtig gedurende de nacht dankzij nieuwe verlichting.

Scheepjes
Tekst hier

Plein Loods 24

[:gb]Loods 24 on the Kop van Zuid in Rotterdam:
From here, deportations found place in 1940-1945. To commemorate this past, various references have been incorporated in the current residential surroundings. At the square of Loods 24 a dome of light poles has been installed. Together they create a bright space for thoughts associated with this history.
[:nl]Loods 24 op de Kop van Zuid in Rotterdam:

Campbell Soup

[:gb]The test laboratory of Campbell’s Soup in Utrecht is intended to develop healthier and tastier food. Public Domain Architecten designed an inspiring environment for this purpose.

[:nl]Het test laboratorium van Campbell’s Soup in Utrecht is bedoeld voor het ontwikkelen van gezonder en smaakvoller voedsel. Public Domain Architecten ontwierp een inspirerende omgeving hiervoor.

Unilever

[:gb]Changing visions on work environments lead to a metamorphosis boardroom of food producer Unilever Bestfoods. Tex Gunning, chairman 1999, had this wish that the boardroom would literally be the kitchen of the food concern.

[:nl]Veranderende visies over werkomgevingen leiden tot een metamorphose van de directiekamer van voedselproducent Unilever Bestfood. Tex Gunning, voorzitter 1999, had als wens om de boardroom letterlijk een keuken te laten zijn van het voedsel concern.

hoek van holland

Hoek van Holland

Hoek van Holland, dorp en badplaats met historie, werkt aan een nieuwe uitstraling. Het ondernemersklimaat in de winkelstraat kan een stevige stimulans gebruiken. Versnipperde gevelfronten en rommelige inrichting veroorzaken een chaotische aanblik van de Prins Hendrikstraat. Om eenheid te brengen, is ervoor gekozen een aantal karakteristieke vuurbakens te plaatsen. Deze zijn een markering van de Koophoek van Holland.

hoek van holland

hoek van holland

hoek van holland[:gb]Hoek van Holland, village and seaside resort with history, is working on a new look. The business climate in the shopping street could use a strong incentive. Fragmented and cluttered interior facade fronts cause a chaotic appearance of the Prince Hendrikstraat. In order to bring unity a number of characteristic beacons have been placed. These are a marker of the “Koophoek” van Holland.

hoek van holland

hoek van holland

hoek van holland